Δημοσιεύτηκε το ΣΟΑΠ της Αθήνας

Δημοσιεύτηκε το ΣΟΑΠ της Αθήνας

Δημοσιεύτηκε στις 16/01/2015 σε ΦΕΚ (B' 64/16-01-2015) το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας.

Ως περιοχή παρέμβασης του ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας ορίζεται η περιοχή που εμφανίζεται στο Χάρτη. Η χρονική διάρκεια του ΣΟΑΠ εκτείνεται στην χρονική περίοδο 2014 έως 2020

Στόχος και Κατευθύνσεις Στρατηγικής Παρέμβασης
1.α. Στόχος του ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας είναι ο επαναπροσδιορισμός του κέντρου της πρωτεύουσας, ως κέντρου μιας διεθνούς και βιώσιμης μητρόπολης, μέσω μιας συστηματικής, συνεχούς, μακροχρόνιας και συντονισμένης ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης.
β. Η στρατηγική παρέμβασης επιδιώκει να καλύψει το σύνολο των διαστάσεων της κρίσης και να συντονίσει και επιτύχει την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων με άξονες την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του αστικού περιβάλλοντος, κατάλληλα προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.
2. Για την προώθηση του στόχου ορίζονται οι κατευθύνσεις της στρατηγικής παρέμβασης ως εξής:
• ανάκτηση μητροπολιτικού ρόλου του κέντρου της Αθήνας,
• αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και των διατιθέμενων πόρων,
• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
• ανάδειξη και ενίσχυση της Αθήνας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού,
• χωρική και κοινωνική συνοχή,
• υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων μορφών διαχείρισης της πληροφορίας έξυπνη πόλη,
• αναβάθμιση της εικόνας και ταυτότητας του χώρου,
• χωρική διαφοροποίηση στρατηγικής,
• διαμόρφωση ειδικών ζωνών έντονης παρέμβασης με ρόλο καταλύτη.
3. Ως αρχές υλοποίησης της στρατηγικής παρέμβασης προσδιορίζονται οι παρακάτω:
• υιοθέτηση προγράμματος δράσης που εστιάζει στο κέντρο της Αθήνας έχοντας ως γνώμονα την αλληλεπίδραση με τη μητροπολιτική περιοχή,
• μακροπρόθεσμος ορίζοντας εφαρμογής της παρέμβασης, διαχρονική προσπάθεια, συστηματικότητα, χρονική ιεράρχηση δράσεων και διαμόρφωση προτεραιοτήτων,
• συνέργεια με ευρύτερες πολιτικές και παρεμβάσεις,
• ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προγράμματος με αναγκαία την εμπλοκή πολλών φορέων (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και κρίσιμο το ρόλο του συντονισμού τους σε κεντρικό επίπεδο.
4. Η επίτευξη του στόχου στο πλαίσιο των αρχών της στρατηγικής προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης, διαχείρισης, συντονισμού, αξιολόγησης και ανάδρασης.

Διαβάστε το ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας εδώ.

Κοινοποιησε το post: