Έγκριση ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος

Έγκριση ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θεσμοθετήθηκε το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, το οποίο εκπόνησε η εταιρεία μας.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος είναι τα εξής:
i. Η χωροταξική θέση της Δ.Ε. Αυλώνος βρίσκεται στο ενδιάμεσο του άξονα που συνδέει την Κύμη με το Αλιβέρι και ως εκ τούτου η εξάρτησή της από τους δυο πόλους του νέου Καλλικρατικού Δήμου Κύμης-Αλιβερίου είναι καθοριστική.
ii. Η Δ.Ε. Αυλώνος χαρακτηρίζεται από εκτεταμένο οικιστικό δίκτυο με είκοσι δυο οικισμούς χωρίς να υπάρχει ισχυρή ιεραρχική δομή.
iii. Οι περισσότεροι οικισμοί της Δ.Ε. Αυλώνος βρίσκονται εκατέρωθεν του κεντρικού οδικού άξονα που συνδέει την Κύμη με το Αλιβέρι.
iv. Η Δ.Ε. Αυλώνος χωρίζεται σε δυο βασικές χωρικές ενότητες, την πεδινή κεντρική περιοχή με τη γραμμική οικιστική ανάπτυξη και τους οικισμούς Νεοχώρι, Δάφνη, Λοφίσκος, Χάνια, Αυλωνάρι, Ωρολόγιο, Πρινάκι, Οριό, Πυργί, Μυρτέα και τον ανατολικό ορεινό όγκο με κέντρο την Οκτωνιά, ο ορεινός όγκος απολήγει σε εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο, το όποιο αξιοποιείται σημειακά στο
βόρειο τμήμα στους οικισμούς Μουρτερή, Άγιος Μερκούριος και στο νότιο τμήμα στους οικισμούς Κορασίδα, Κάλαμος.

 

Το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος στοχεύει στην επικαιροποίηση και αναθεώρηση του ισχύοντος σχεδιασμού, με την ενσωμάτωση όλων των οικισμών και περιοχών που εντάχθηκαν στον καποδιστριακό Δήμο και των νέων δεδομένων που προέκυψαν στην περιοχή ιδιαίτερα μετά την ενσωμάτωση του Δήμου στο νέο καλλικρατικό Δήμο Κύμης-Αλιβερίου. Στοχεύει επίσης στον εμπλουτισμό των χωρικών ρυθμίσεων με τις κατευθύνσεις που απορρέουν από τις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας.

Με χρονικό ορίζοντα το 2027, η παρούσα μελέτη καλείται να αντιμετωπίσει αφενός τις προκλήσεις της αξιοποίησης των ευκαιριών και δυνατοτήτων και αφετέρου τις αδυναμίες και τους κινδύνους που προκαλούνται κατά την αναπτυξιακή διαδικασία.
Κεντρική έννοια της χωροταξικής προσέγγισης είναι η αειφόρος χωρική ανάπτυξη, πυλώνες της οποίας είναι η οικονομική ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η προστασία του περιβάλλοντος, ενώ άξονες είναι η ισόρροπη πολυκεντρική ανάπτυξη και οι σχέσεις πόλης - υπαίθρου, η ισότητα πρόσβασης στα βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών, και η συνετή
διαχείριση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η πρόταση για το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) βασίζεται στην παραδοχή ότι το παραγωγικό πρότυπο της περιοχής θα ανατραπεί ριζικά και θα εισέλθει σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης. Το «αισιόδοξο» σενάριο στηρίζεται στην υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων, δηλαδή αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε συνδυασμό με αξιοποίηση και προβολή των πολιτιστικών πόρων, προσέλκυση νέων κατοίκων
για παραμονή στην περιοχή του Δήμου, εξασφάλιση των απαιτούμενων κοινωνικών παροχών και εξοπλισμού κ.λπ., που θα δημιουργήσουν ελκυστικό περιβάλλον για μόνιμη εγκατάσταση.

Στο ΣΧΟΟΑΠ δημιουργούνται τέσσερις Πολεοδομικές Ενότητες:
• ΠΕ1 ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ
• ΠΕ2 ΣΥΚΕΩΝ
• ΠΕ3 ΟΚΤΩΝΙΑΣ
• ΠΕ4 ΟΡΙΟΥ

Σε όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες προβλέπεται οικιστική χρήση Α’ Κατοικίας, στην ΠΕ 3 Οκτωνιάς επιπλέον προβλέπεται περιοχή και για Τουρισμό Αναψυχή- Παραθεριστική κατοικία.

Κοινοποιησε το post: