Υπογραφή σύμβασης με τον Δήμο Θέρμης

Υπογραφή σύμβασης με τον Δήμο Θέρμης

12/12/2014 η εταιρεία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. σε σύμπραξη με την ΑΚΜΗ Ε.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Θέρμης για την εκπόνηση της μελέτης "Μελέτη Β' Αναδασμού Αγροκτήματος Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασμού"

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκπόνηση μελέτης αναδασμού του αγροκτήματος Βασιλικών έκτασης περίπου 9.500 στρεμμάτων.

Οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του αναδασμού είναι οι ακόλουθες:

α. Τριγωνισμός.

β. Μετασχηματισμός όλων των προηγούμενων αποτυπώσεων και σχεδιάσεων, που έγιναν στο προβολικό σύστημα HATT, με κέντρο φύλλου χάρτου 40ο 27', 0ο 33', στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ)1987.

γ. Συμπληρωματική αποτύπωση τεμαχίων, που τυχόν οικοδομήθηκαν μετά το έτος 2007, και όπου κρίνει απαραίτητο η Επιτροπή, στο ΕΓΣΑ 1987.

δ. Αποτύπωση ρεμάτων, φυτειών, θερμοκηπίων, κάθε είδους κτισμάτων, αγροτικών οδών κ.λ.π. στη νέα περιοχή, που εντάσσεται στον Β' αναδασμό.

ε. Σύνταξη Κτηματολογικών Πινάκων και ενημέρωση των υφιστάμενων για τυχόν μεταβολές (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, διαθήκες κ.λ.π.), μέχρι την έναρξη εργασιών της Επιτροπής Αναδασμού.

στ. Καθορισμός οριογραμμών μεταξύ περιοχών Α' και Β' αναδασμού, μεταξύ της περιοχής Β' αναδασμού και των όμορων αγροκτημάτων, καθώς και των λοιπών τμημάτων της οριογραμμής του Β' αναδασμού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχεδιαγράμματα του Δασαρχείου και τα διαγράμματα διανομών του Υπουργείου Γεωργίας.

ζ. Χάραξη των αγροτικών δρόμων, όπως θα προκύψουν από τη νέα κατάσταση και οροσήμανση των ζωνών.

η. Υπολογισμός πλασματικών εκτάσεων τεμαχίων που τυχόν μεταβλήθηκαν, καθώς και των νέων τεμαχίων που θα συμπεριληφθούν στον Β' αναδασμό.

θ. Προετοιμασία κλήρωσης.

ι. Τεμαχισμός για τη δημιουργία του νέου κτηματικού καθεστώτος (σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων με τα νέα προκύπτοντα τεμάχια).

ια. Ανάρτηση του νέου κτηματικού καθεστώτος.

ιβ. Οριοθέτηση και υπόδειξη στο ύπαιθρο των νέων τεμαχίων, που θα προκύψουν για τους δικαιούχους.

ιγ. Ενέργειες μετά την παράδοση του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος (Ν.Κ.Κ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ιδ. Διαδικασίες μεταγραφής τίτλων κυριότητας των νέων ιδιοκτησιών, στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

ιε. Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Κοινοποιησε το post: