Προδιαγραφές των Περιφερειακών Χωροταξικών

Προδιαγραφές των Περιφερειακών Χωροταξικών

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β’ 2818/16.07.2018 οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (Π.Χ.Π.) του ν. 4447/2016.

Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (Π.Χ.Π.) του νόμου ν. 4447/2016 αντικατέστησαν ως εργαλεία χωρικού σχεδιασμού τα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΧΣΑΑ) του νόμου ν. 2742/1999 στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του χωρικού σχεδιασμού που εισήγαγε ο ν. 4447/2016. Καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο της εδαφικής περιοχής κάθε Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας της χώρας πλην της Περιφέρειας Αττικής που ρυθμίζεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

Η Κύρια μελέτη διαρθρώνεται σε τρείς φάσεις που ταυτόχρονα αποτελούν και φάσεις της σύνθετης διαδικασίας εκπόνησης του Π.Χ.Π. και φάσεις διοικητικής παραλαβής και έγκρισης της μελέτης. Οι φάσεις αυτές ως προς το περιεχόμενο αφορούν:

• Την αξιολόγηση των χωρικών δεδομένων κατά τη χρονική περίοδο της εκπόνησης του Π.Χ.Π. και τον εντοπισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων χωρικού σχεδιασμού με βάση τη διάγνωση των δυνατοτήτων/ προοπτικών και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης

• Τη διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίζουν/υλοποιούν τις προοπτικές στη νέα περίοδο σχεδιασμού

• Την πρόταση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου που θα οδηγήσει στην οριστική διατύπωση της Υ/Α θεσμοθέτησής του.

Κοινοποιησε το post: