Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων - ΤΠΣ

Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων - ΤΠΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύτηκε στις 17/06/2020 από το ΥΠΕΝ, η επίσημη πρόσκληση προς τους Δήμους για την συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προγραμματίζει την ενεργοποίηση Προγράμματος για την «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων - ΤΠΣ» στο σύνολο της Χώρας. Η υλοποίησή του Προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά «φάσεις ανάθεσης μελετών», καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει περίπου 200 μελέτες, έως ότου καλυφθούν όλες οι Δημοτικές Ενότητες της Χώρας. Οι μελέτες της 1ης Φάσης των αναθέσεων αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιούνται σε διάστημα έξι (6) μηνών, περίπου, από την προηγούμενη, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε όλη τη χώρα μέσα σε μια 6ετία.

Τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας θα έχουν ως επίπεδο αναφοράς τη ΔΕ και θα περιλαμβάνουν (με μορφή συνοπτικής τεχνικής έκθεσης):

 Κατάταξη της κάθε ΔΕ σε μια από τις τρεις (3) βαθμίδες προτεραιότητας

 Αναφορά του βαθμού ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου για την κάθε ΔΕ (ήτοι: εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/1997, μελέτες σε εξέλιξη, τίποτα από τα παραπάνω)

 Σύντομη τεκμηρίωση για κάθε ΔΕ τουλάχιστον ενός από τα προαναφερθέντα κριτήρια α’, β’ και γ’ (βλ. σχετικό πρότυπο)

 Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή του αιτήματος από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΔΣ ή άλλο).

Τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΟΤΑ, θα υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, στο email: secdepmin.envr@ypen.gr, υπόψη του αρμόδιου Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Δημ. Οικονόμου.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 10/07/2020.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Κοινοποιησε το post: