Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

Δημοσιεύτηκε από το ΥΠΕΚΑ με ημερομηνία 30-12-2014 η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των Τεχνικών Προδιαγραφών των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

Ο στόχος, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες έγκρισης των Ε.Χ.Σ. ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 4269/2014. Κατά την κατάρτιση των Ε.Χ.Σ λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Εθνικών και των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, καθώς και οι κατευθύνσεις της οικείας αναπτυξιακής πολιτικής. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια υπόκεινται σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία εκπονείται με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β' 1225/2006) και εγκρίνονται με το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 3γ του άρθρου 8 του ν. 4269/2014.

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ.

Κοινοποιησε το post: